Parvovirus B19 (якісне визначення) (кров), Parvovirus B19 (якісне визначення)