Parvovirus B19 (якісне визначення) (слина), Parvovirus B19 (якісне визначення)