Parvovirus B19 (якісне визначення) (ліквор), Parvovirus B19 (якісне визначення)