Cytomegalovirus (якісне визначення) (слина), Cytomegalovirus (ПЛР) (слина) (якісне визначення)