Cytomegalovirus (якісне визначення) (ліквор), Cytomegalovirus (ПЛР) (ліквор) (якісне визначення)