Cytomegalovirus (якісне визначення) (кров), Cytomegalovirus (ПЛР) (кров) (якісне визначення)