Cytomegalovirus (якісне визначення) (сеча), Cytomegalovirus (ПЛР) (сеча) (якісне визначення)