Toxoplasma gondii (якісне визначення) (ліквор), Toxoplasma gondii (ПЛР) (якісне визначення)